ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในความสำเร็จ

พระราม 3 กรุ๊ป มีธุรกิจในเครือฯ ครอบคลุมการบริการยานยนต์ทุกด้านที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการทำงาน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ให้ความใส่ใจในการทำงานของพนักงานเพื่อสร้างความสุข ความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิต

มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคน มาตรฐานการทำงานที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างทักษะให้แก้พนักงานด้วยครูฝึกเฉพาะทางการขายและการบริการ วิทยากรภายในและภายนอก ประกอบกับกิจกรรมสร้างเสริมค่านิยมขององค์กร สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมแข่งขันทักษาระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการสนับสนุนพัฒนาด้านวิชาชีพ โครงการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

  • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิต
  • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
  • กิจกรรมประจำปี

สมัครงาน ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ชื่อผู้ติดต่อ

  • คุณกันยกร กองเหนียว (เปิ้ล)
  • คุณบุญกนก อุระพา (นุ๊ก)

เบอร์โทรศัพท์