นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของในเครือพระราม 3 กรุ๊ป 

 

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทในเครือพระราม 3 กรุ๊ป 1 (“บริษัทฯ”) จึงจัดทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเครือพระราม 3 กรุ๊ป (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การจำกัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล” และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)
 2. บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงของผู้จำหน่าย
 3. บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้รับประโยชน์ ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับโอน พยาน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ร้องเรียน)
 4. ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
 5. บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในบางกรณี หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านได้ หรือไม่อาจเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน หรือในการดำเนินธุรกิจหรือกรณีที่ท่านมีนิติสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท

 

3. เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หรือตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ รายได้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย รหัสลูกค้า สถานภาพลูกค้า ภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด น้ำหนัก ส่วนสูง และสถานภาพการสมรส
 • ข้อมูลในเอกสารทางราชการออกให้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เอกสารเปลี่ยนแปลงทางราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าของท่าน ("รถยนต์") ซึ่งรวมถึง หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง รุ่นรถยนต์ ชื่อเกรด รหัสเกรด รหัสรุ่นรถ ตัวถัง แบบเกียร์ แบบตัวถัง สี เคลือบแก้ว ปีรถยนต์ ขนาดรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ วันที่รับรถ น้ำหนักรถ การนำเข้ารถ สมรรถนะ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ประวัติการเข้ารับบริการ และประวัติการซ่อม อุปกรณ์ตกแต่ง
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์และใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการชำระเงิน (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ) ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผู้จำหน่ายที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลการสอบถามและข้อร้องเรียน และความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือข้อสัญญาที่ท่านได้เข้าทำ เช่น ข้อเรียกร้องการรับประกัน การให้บริการหลังการขาย บริการซ่อมและลูกค้าสัมพันธ์ การยกเลิกสัญญาและข้อพิพาท
 • ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับจดหมายข่าวและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การเลือกรับหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสาร คำเชิญให้เข้าร่วมเหตุการณ์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ข้อเสนอสิทธิพิเศษและที่ได้รับ ข้อมูลความสนใจพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆ แบบสอบถามและคำตอบ และข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึงประวัติและรายละเอียดข้อมูลการใช้บริการ การสอบถามหรือสำรวจความถึงพอใช้การใช้บริการของท่าน ข้อมูลการท่องเว็บ (เช่น ความสนใจของท่าน และการปรับตั้งค่า) รายละเอียดด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (เช่น ความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการทำตลาดจากเรา และความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลนั้นไว้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการในการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางที่ท่านต้องการ การติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบกับช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ (ซึ่งรวมถึงบันทึกการติดต่อสื่อสาร)
 • ข้อมูลอื่นใดจากอุปกรณ์ของท่านและเทคโนโลยีต่างๆ บริษัทและผู้ให้บริการภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจทำการรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่น (รวมเรียกว่า "อุปกรณ์") ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ การเชื่อมต่อสัญญาณ ประเภทของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ คุกกี้ ข้อมูลการใช้และข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถถูกเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นใดถึงท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า/บริการ และผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าเดิมที่ได้ให้ข้อมูลแก่เราไว้แล้ว) เช่น ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ) และเชื้อชาติ
 • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับ จะนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ได้แก่ Google Analytics และ Insights Facebook ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์บริษัท และInsights บนหน้า Facebook ของบริษัท Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยม ชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์สมาคม ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมาย กำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ Privacy Policies Google และท่าน สามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics โดยได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่ Google Analytics Opt-out Browser add-on Insights Facebook สำหรับเพจบน Facebook ซึ่งจัดทำสถิติและข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ดูแลเพจ เพื่อ ช่วยให้เข้าใจว่าผู้คนดำเนินการกับเพจอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกของเพจคือข้อมูลเชิงลึกของ เพจคือสถิติโดยรวมที่สร้างขึ้นมาจากกิจกรรมบางอย่างที่เซิร์ฟเวอร์ของ Facebook บันทึกไว้เมื่อผู้คนโต้ตอบกับ เพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับพวกเขากิจกรรมดังกล่าวนั้นมาจากจุดข้อมูลที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของ กิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของ Insights โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของเพจ

เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะเก็บรวบรวบข้อมูลเพิ่มเติมโดยผ่านทางบริษัทในเครือบริษัท โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาใบขับขี่ รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ รูปถ่ายรถยนต์ เลขที่ใบสั่งจองรถยนต์ หมายเลขกรมธรรม์ ใบกำกับภาษีรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ราคารถ ความมีอยู่ของประกันภัยรถและรายละเอียด รถยนต์ที่ทำประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ช่องทางการชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลบัตรเครดิต) ข้อมูลในโฉนด ทรัพย์สินที่จะเอาประกัน บริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก บริษัทที่ท่านใช้บริการ แผนการคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกัน ค่าเบี้ย ระยะเวลาการเอาประกันภัยหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่งของบริษัท (กรณีผู้ใช้รถไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท) สำเนาบัตรพนักงานและเอกสารราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคู่สมรสและบุตร ทะเบียนสมรส สูติบัตร มรณะบัตร หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีจำเป็น) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน) ชื่อผู้ขับขี่ จำนวนเงินที่เอาประกันภัย และสาเหตุการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการเรียกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ ซึ่งรวมถึง รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ วันเวลาเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดสภาพแวดล้อมที่เกิดอุบัติเหตุ ประมาณค่าเสียหาย สถานที่ที่มีการรายงานอุบัติเหตุ เอกสารในการเคลม หมายเลขเคลม เลขที่รับแจ้งเคลม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามใบคำขอที่ท่านเอาประกันภัย และ/หรือ check list ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ การใช้สารเสพติด ประวัติทางการแพทย์ ประวัติอาชญากรรม เชื้อชาติ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันอาจร้องขอ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพนักงานของบริษัท เช่น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สถานะทางการเงิน และอำนาจในการสั่งการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น

เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของท่าน เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง งานที่รับผิดชอบ วันที่เริ่มงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ เช่น ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมผ่านระบบของเรา เช่น ประวัติการฝึกอบรม ผลคะแนน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่โลหิต โรคประจำตัว)

เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย สำเนาบัตรพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร วุฒิการศึกษา (ในบางกรณี) ข้อมูลการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า หน่วยงานต้นสังกัด วันที่เริ่มงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้)

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลประเภทใดๆ ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นไปในทางที่อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัวของท่าน ข้อมูลของผู้รับประโยชน์จากประกันภัย ผู้รับโอน ผู้ขับขี่รถ ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดในการติดต่อกับบริษัทหรือให้บริการ) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย

4.1 แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

4.2 ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

4.3 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

5.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านตามความสนใจของท่าน เช่น ติดต่อยืนยันและยืนยันการทดลองขับ (Test Drive) แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญ เพื่อเสนอขายรถยนต์แก่ท่านและติดตามการขายรถยนต์ เพื่อออกใบจอง ทำข้อตกลงการขาย ใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์ สร้างโปรไฟล์ของท่านในระบบให้บริการ เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อและทำประกันรถยนต์ และดำเนินการเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่านที่แจ้งแก่ไว้
 • เพื่อการบริการหลังการขาย เพื่อแจ้งและติดตามให้ท่านเข้ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามการรับประกัน (Warranty) เพื่อแจ้งติดตามให้ท่านนำรถมาเข้าศูนย์บริการตามระยะ เพื่อให้บริการช่วยเหลือ (Roadside Assistance) ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านนำรถมาเข้าศูนย์ และเพื่อให้บริการอื่นใดตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน
 • การพัฒนาการให้บริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดแบบเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) การศึกษาวิจัยตลาด การสำรวจตลาดและการทำการตลาดแบบตรง พัฒนาการบริการใหม่ และการปรับปรุง และจัดการระบบการทำงานและการให้บริการ และดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การยื่นข้อเสนอ การส่งต่อ การสื่อสาร และ/หรือการดำเนินกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาซึ่งใกล้เคียงกับความสนใจเฉพาะของท่าน
 • การบริหารจัดการภายในบริษัทและในเครือฮอนด้า เพื่อการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภายใน และระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การดำเนินการและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายและใช้บริการของท่าน การประมวลผลและจัดการการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือ 
 • การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และการขอความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายของฮอนด้า และการบังคับใช้ การแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิและสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การดำเนินคดี การร้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวน การพิจารณาคดี และการให้ถ้อยคำต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัท การป้องกันและสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุฉ้อฉล การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ หรือไม่ก็ตามการปกป้องลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ และปกป้องข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบบริษัท
 • การป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ประมวลผลข้อมูลนั้น

เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การทำประกันภัย เพื่อให้บริการในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน (เช่น เบี้ยประกัน การต่ออายุประกัน การเรียกร้องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ การนัดหมายตรวจสภาพรถ) และเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยอื่นๆ ให้กับท่าน โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อการออกกรมธรรม์ประกันภัย ยืนยันข้อมูลตอนออกกรมธรรม์
 • เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการให้บริการของบริษัท เช่น การช่วยดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ ต้องการเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน หรืออื่นใดตามที่ท่านร้องขอ การช่วยดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ การคืนเบี้ยประกันภัยและหรือเงินอย่างอื่นในกรณีท่านยกเลิกกรมธรรม์ การตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุหรือเปลี่ยนกรมธรรม์ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์และประวัติการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมของท่านเพื่อช่วยเจรจาต่อรองเบี้ยประกันกับบริษัทประกันภัยตามความประสงค์ของท่าน
 • การแจ้งเตือนให้ต่อประกันภัย เพื่อติดต่อไปยังท่านในการแจ้งเตือนเมื่อประกันภัยใกล้หมดอายุ
 • การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เมื่อมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของท่าน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

 • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในการออกใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่าน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ
 • การจัดการความสัมพันธ์ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เชิงสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การวางบิลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ ติดตามท่านในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของเรา การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การประชุม รวมถึงการบันทึกภาพหรือวิดีโอภายในงานดังกล่าว และดำเนินการตามข้อกำหนดภายในหรือข้อกำหนดของบริษัทในเครือ (รวมถึง การสืบสวน การแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น)

เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับผู้จำหน่าย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคล และเพื่อการจัดการด้านอาหารที่เหมาะสมสำหรับท่าน
 • ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา

เฉพาะในกรณีที่ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน รวมทั้งเพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของท่าน เพื่อประสานงานการต่ออายุบัตรตัวแทนหรือนายหน้า เพื่อประสานงานเรื่องการอบรม และการลดหย่อนชั่วโมงการอบรม และเพื่อจ่ายค่าการตลาดแก่ท่าน (ในบางกรณี)

5.2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น การที่บริษัทให้บริการกับท่าน)
 • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของฮอนด้าหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการ)
 • กรณีมีความจำเป็นที่ฮอนด้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • กรณีที่บริษัทต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจากเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


5.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม,ประมวลผลและระยะเวลาในการจัดเก็บ ข้อมูล ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูล ส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

ประเภทข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประมวลผลระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ รายได้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดของเรา เช่น

เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้

เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เพื่อข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต จะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สามโดยระบบจะทำการลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม ไอพี แอดเดรส (IP Address)

เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา

เพื่อจัดการเว็บไซต์ เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้

จนกว่าคุณจะแจ้งให้ลบข้อมูลข้อมูลในระบบเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าของท่าน ("รถยนต์") ซึ่งรวมถึง หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง รุ่นรถยนต์ ชื่อเกรด รหัสเกรด รหัสรุ่นรถ ตัวถัง แบบเกียร์ แบบตัวถัง สี เคลือบแก้ว ปีรถยนต์ ขนาดรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ วันที่รับรถ น้ำหนักรถ การนำเข้ารถ สมรรถนะ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ประวัติการเข้ารับบริการ และประวัติการซ่อม อุปกรณ์ตกแต่ง การตั้งค่าต่างๆ , การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณ คุ้กกี้ , ข้อมูลด้านเทคนิค และ ข้อมูลอื่น ๆ

6. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

 

7. บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านให้กับบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากบริษัท และเป็นการช่วยสนับสนุนให้เราพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภายในของบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนและเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ

บุคคลภายนอก

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการเพิ่มเติม โปรโมชั่น ข้อเสนอ สิทธิพิเศษแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • บริษัทประกันภัยของท่าน
 • สถาบันการเงิน
 • ผู้จำหน่ายโดยชอบของฮอนด้า ซึ่งได้ขายรถยนต์ฮอนด้า หรือได้เสนอบริการที่เป็นการสนับสนุนหรือดูแลรถยนต์ฮอนด้าของท่าน หรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ดีขึ้นให้แก่ท่าน
 • ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญาทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการ โดยเราอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างฮอนด้าและผู้ให้บริการภายนอกอาจเป็นไปเพื่อการดำเนินการตามปกติของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น คอลเซ็นเตอร์และการบันทึกเสียงสนทนาของเรา ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ให้บริการด้านเคลม รวมถึงเคลมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-claim) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และการส่งเอกสาร บริษัทสำรวจและวิจัยตลาด ผู้ให้บริการด้านพนักงาน และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 • คู่ความในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคคลภายนอกอื่น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานด้านยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือศาล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้รับข้อมูล รวมถึง ตัวตน คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และที่อยู่ของผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเรา ตามข้อมูลการติดต่อเราด้านล่างนี้

8. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยเราอาจจะดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวไปโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในฐานที่เรามีสิทธิเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา) ทั้งนี้ เท่าที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

9. การรักษาความปลอดภัย

การใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล


10. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังนี้

 1. ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้นเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัท(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา )
 2. ผู้ขาย/นายหน้า ในบางกรณี เราอาจทำการแชร์ข้อมูลของคุณต่อผู้ขายหรือนายหน้าซึ่งได้รับอนุญาต ได้แก่ 2C2P , OMISE Co., Ltd ,เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
 4. ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล และ ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป  

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป เช่น การใช้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกัน หรือระงับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล


11. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อด้านท้ายของประกาศฯ ฉบับนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้
 8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 12 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

12. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย คำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับเอกสารนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้วในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครือพระราม 3 กรุ๊ป 

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Contract Centre 1392

อีเมล: dpooffice@rama3group.com


13. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไข โดยจะปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทและจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (ในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด)


14. กำหนดการตั้งค่าด้วยตนเอง

หากคุณต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน หรือการไม่กดเลือก (opt-out) ซึ่งความยินยอมของคุณ หากคุณมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อแนะนำติชม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการของบริษัทให้ดีขึ้นต่อไป คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด


 

[1] เครือพระราม 3 กรุ๊ป ** หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ [1] บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด [2] บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด , [3] บริษัท โอเค การาจ จำกัด